Kompetens

Färdigheter
 • grundforskning
 • uppdragsforskning
 • projektarbete och projektledning
 • kompetensutveckling 
 • nätverkstänkande
 • ledning av seminarier och workshops 
 • många hundra föreläsningstimmar och annan pedagogisk verksamhet: kursansvar, framtagning av nya kurser, uppsatshandledning, studievägledning 
 • utbildningsledning
 • storytelling
 • tvärvetenskapligt samarbete
 • kvalitativ forskningsmetodik
 • konceptutveckling
 • brobyggande och medlande mellan olika ämnen och verksamheter 
 • disruptiva tankeprocesser
 • argumentationsanalys
 • Internet/sociala medier och deras samhällspåverkan
 • kvalificerad informationssökning och -sammanställning
 • omfattande omvärldsbevakning, särskilt sambandet teknik/samhälle
 • framtidsstudier
 • utvärderingar
 • författande av läsvärda texter
 • radioprogram

Fackkunskaper

Jag är fil.dr. i humanekologi och fil.kand. i idéhistoria.

Humanekologi är ett tvärvetenskapligt miljöämne med människan och samhället i centrum, men alltid sedda i relation till naturen. Människan är oundvikligen en del av naturen, men hur vi ser på den bestäms av våra kulturella föreställningar. Dessa materialiseras i ekonomiska institutioner och teknologier. Som humanekolog rör jag mig över konventionella ämnesgränser och uppmärksammar samband andra inte ser så lätt.

Idéhistoria har också många sidor. Det handlar om hur vår kultur under historien har växt fram ur en växelverkan mellan vetenskapliga, tekniska, sociala och religiösa idéer. Gränserna mellan dem har sällan varit tydliga, fastän det kan verka så idag. Samhället byggs av idéer. Utan historia och science fiction famlar man i blindo; det vill jag undvika.

Min tvärvetenskapliga bakgrund omfattar ingående studier och undervisning i följande ämnen, utan särskild ordning: teknikutveckling och teknikhistoria, särskilt digitala teknologier, idéhistoria, ekologi, människans evolution, miljöhistoria, religionshistoria, arkeologi.

Allt detta berör oss som tänkande och kännande personer.

Vilken blir vår medvetna roll i framtiden - i förhållande till tekniken och till naturen?

Medvetenheten behöver ständigt öka och att bidra till det ser jag som mitt kall här i världen.